Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

Uncovering the future


Tid:

Sted: Stup

Kjøp billett
Uncovering the future

Uncovering the future

Vi avdekker fremtiden

Hva er trendene og det siste innen musikkteknologi-industrien i 2023?

Presentert av: Daniel Johansson (musikkbransje-forsker og lærer ved Høgskolen i Innlandet, og Linnéuniversitetet i Sverige. Analytiker og skribent for musikindustrin.se

Få et innblikk i det siste innen musikkteknologi og en prognose for de kommende årene. Ta en titt inn i den spennende verdenen av kunstig intelligens og dens potensial til å revolusjonere musikkindustrien, siden AI-drevne verktøy kan hjelpe med å automatisere oppgaver fokusert på sosiale medier, markedsføring, musikkproduksjon og mer, sammen med teknologitrender som Augmented Reality, Metaverse og Web3. Store språkmodeller som OpenAI ChatGPT-3, Google LaMDA samt bildeverktøy som Midjourney, Stable Diffusion og andre er i nyhetene akkurat nå, men hva er rundt hjørnet?

Daniel Johansson er lærer, ekspert, skribent og analytiker, og har fulgt utviklingen av musikkteknologi i mange år. Vi ser frem til å høre mer om hans innsikter i emnet.

Uncovering the future

What are the latest insights and trends of the music tech industry in 2023

Presented by: Daniel Johansson (music industry researcher and teacher at Høgskolen i Innlandet in Norway, and Linnaeus University in Sweden. Analyst and writer for muskindustrin.se

Get an insight into the latest in music technology and a forecast for the coming years. Take a look into the exciting world of artificial intelligence and its potential to revolutionize the music industry, as AI-powered tools can help automate tasks focused on social media, marketing, music production and more, together with technology trends like Augmented Reality, Metaverse and Web3. Big language models like OpenAI ChatGPT-3, Google LaMDA as well as imaging tools like Midjourney, Stable Diffusion and others are in the news right now, but what's around the corner?

Daniel Johansson is a teacher, expert, writer and analyst, and has followed the development of music technology for many years. We look forward to hearing more about his insights in the subject.