Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

Towards a fair and sustainable streaming economy?


Tid:

Sted: Stup

Kjøp billett
Towards a fair and sustainable streaming economy?

Towards a fair and sustainable streaming economy?

I fjor vokste globale inntekter fra innspilt musikk med 9 %, drevet av vekst i betalte streaming-abonnementer. Men til tross for bransjevekst, genererte færre DIY-artister over 10 000 USD på Spotify i 2022 enn de gjorde i 2021. Så hvor nær er vi en rettferdig og bærekraftig strømmeøkonomi?

Rasmus utforsker den nåværende tilstanden til strømmeøkonomien og dens implikasjoner for musikkselskaper så vel som artister gjennom en rekke spørsmål: Hvordan påvirker algoritmisk kurering på plattformer som Spotify og TikTok måten vi lytter til musikk på og mulighetene for å knuse en artist? Alternative inntektsmodeller som brukersentrert distribusjon har blitt foreslått for å gjøre strømming mer rettferdig, men hvorfor har det ikke blitt implementert i stor skala? Og hvordan utfordrer den siste utviklingen innen AI og internettinfrastruktur eksisterende forretningsmodeller?

English:

Last year, global revenue from recorded music grew by 9%, driven by growth in paid streaming subscriptions. But despite industry growth, fewer DIY artists generated over 10 000 USD on Spotify in 2022 than they did in 2021. So how close are we to a fair and sustainable streaming economy?

This talk explores the current state of the streaming economy and its implications for music companies as well as artists through a series of questions: How does algorithmic curation on platforms like Spotify and TikTok impact the ways we listen to music and the possibilities for breaking an artist? Alternative revenue models like the User-Centric Distribution have been proposed to make streaming fairer, but why haven’t it been implemented at a large scale? And how does recent developments in AI and internet infrastructure challenge existing business models?