Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

King LX


Tid:

Sted: Biscenen

Kjøp billett
King LX

King LX

Slottet er musikken hans, og ordene hans er hans rikdom.

Etter år med vellykket arbeid med en rekke (nasjonale og verdenskjente) artister, har King LX bygget sitt eget kongerike, som viser seg å være like allsidig og fargerik som verden han lever i, hans opprinnelse og hans forståelse av hva det vil si å være en global borger.
Benji hersker uanstrengt over rytmer og tekster, og det resulterer i moderne og uttrykksfull popmusikk båret av soul og R'n'B.

Det er lett å lytte til og likevel aldri mangle dybde. Inspirert av "de store" som Sam Cooke, Prince og hans egen opprinnelse med dypt personlige musikalsk sosialisering i livet.

Benji gir sangene sine personlige historier i gave og leverer dem med sin særegne, uforlignelige sjel, mens produsenten Fayzen gir sin unike sound som gjør King LX til et prosjekt som er uunngåelig å gå glipp av i 2022.

Når det gjelder King LX, skapes musikk som høres ut som en del av fremtiden i en liten coWage ved skogen, hvor artister fra hele verden møtes for å lage musikk, ta bilder, filme og selvfølgelig lage mat.

Kjernen i det som opprettholder King LX er den konstante personlige og kunstneriske utvekslingen som den kreative sjelen gir prosjektet.
Allerede før hans første utgivelse har King LX tiltrukket seg oppmerksomheten til ulike representanter for musikkbransjen – og med god grunn: prosjektet handler ikke bare om god og fengende musikk. King LX står for mangfold – i menneskelig og musikalsk forstand, bundet og grenseløst. Lyden av en ny generasjon, over hele verden.

Benji skrev sine egne tekster fra en tidlig alder og tok sine første steg som musiker i det lokale skolekorpset. I en alder av 22 samler han erfaring som sosialarbeider i USA, hvor sjefen hans tok ham med til kirken, hvor han oppdager stemmen og følelsen for musikk på nytt.

Fram til i dag sier han at disse påvirkningene har satt et "varig preg på ham og musikken hans.2

Enligsh:

His castle is his music, and his words is his wealth. After years of successfully working with a variety of (national and globally well- known) artists, King LX has built his own kingdom, which proves itself to be just as versatile and colorful as his emperor is - as the world he lives in, his origins and his understanding of what it means to be a global citizen.

Effortlessly Benji rules over rhythms and lyrics. Resulting in modern, expressive pop music carried by soul and R'n'B influences - easy to listen to and yet never lacking depth. Inspired by “the greats” like Sam Cooke or Prince and his own origins and deeply personal musical socialization in life.


Benji gifts their songs his personal stories and delivers them with his distinctive, inimitable Soul, whilst the Producer Fayzen provides their unique Sound that makes King LX a project that is inevitable to miss in 2022.

In the case of King LX, music that sounds like a piece of the future is created in a small coWage by the woods, where artists from all over the world meet to make music, take photographs, film and, of course, cook. At the core of what sustains King LX is the constant personal and artistic exchange, which the creative melting-pot provides to the project.


Even before his first release, King LX has attracted the attention of various music industry representatives – and with good reason: the project isn’t simply about good and catchy music. King LX stands for diversity – in a human and musical sense, bound- and limitless. The sound of a new generation, all over the world.

Benji writes his own lyrics from an early age and takes his first steps as a musician in the local school band. At the age of 22, he gathers experience as a social worker in the US, where his boss takes him to church, and he discovers his voice and feeling for music anew. Until this day, he says these influences have "left a lasting mark on him and his music.