Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

A fair distribution of income from music streaming


Tid:

Sted: Stup

Kjøp billett
A fair distribution of income from music streaming

A fair distribution of income from music streaming

A fair distribution of income from music streaming

What would it look like and how do we achieve it?

Every year when reports on the streaming economy are presented, we discuss the fair distribution of the income. The reports keep showing that artists and songwriters are the losers among the recipients of the money.

According to the new rules regarding "fair remuneration" from the DSM directive, artists and songwriters must receive "appropriate and proportional" income in relation to the economic value of their rights. But IFPI's latest report shows that the income is distributed between an increasing number of creators, where most of the income still goes to master owners, who make the big bucks. In any case, have we seen any effect of the new directives?

Discussions about different financial models, such as artist-centric from Universal, Fan Powered Royalty from SoundCloud with Warner etc. have been going on for a few years now. Would the implementation of new models have a major impact on the distribution of income? Will they favor artists and songwriters over the major labels?

A number of stakeholders have also proposed expanding the so-called Equitable Remuneration Right to ensure that artists and performers are more adequately compensated for streaming their music. What is the status here, and how will it affect the distribution of income from streaming?

And then to the joker... - how do we separate what is "music" and what is "non-music", which today is part of the same economy. A large percentage of all streams come from audio in general, thus cannibalizing revenue for music. What can be done about the problem?

These are exciting, and above all important topics around the streaming economy, which must be discussed and understood in order to influence those in power in the industry. We really look forward to hearing more from the panel's knowledge and insights.
En rettferdig fordeling av inntekter fra strømming av musikk

Hvordan ville den se ut, og hvordan oppnår vi den?

Hvert år når rapporter om strømme-økonomien legges frem diskuterer vi rettferdig fordeling av inntektene. Rapportene viser stadig at artister og låtskrivere er taperne blant mottakerne av pengene.

I følge de nye reglene kring ”fair remuneration” från DSM-direktivet skal artister og låtskrivere få "passende og proporsjonal" inntekt i forhold til den økonomiske verdien av deres rettigheter. Men IFPIs siste rapport viser at inntektene fordeles mellom stadig flere kreatører. Tross rekordinntekter globalt, er det fortsatt mastereiere som tjener de store pengene. Har man uansett sett noen effekt av de nye direktivene

Diskusjoner om forskjellige økonomiske modeller, som for eksempel artist-sentriske fra Universal, Fan Powered Royalty fra SoundCloud med Warner etc. har pågått i noen år nå. Vil implementering av nye modeller ha stor innvirkning på fordelingen av inntektene? Vil de favorisere artister og låtskrivere fremfor major-bolagene?

En rekke interessenter har også foreslått å utvide den såkalte Equitable Remuneration Right for å sikre at artister og utøvere blir mer tilstrekkelig kompensert for strømming av deres musikk. Hva er status her, og hvordan vil det påvirke fordelingen av inntektene ved strømming?

Og så til jokeren… – hvordan skal vi skille hva som er «musikk» og hva som er «ikke-musikk», som i dag er en del av samme økonomi. En stor prosentandel av alle strømmer kommer fra lyd generelt, og kannibaliserer dermed inntektene for musikk. Hva kan gjøres med problemet?

Dette er spennende, og fremfor alt viktige temaer rundt strømme-økonomien, som må diskuteres og forstås for å kunne påvirke makthaverne i bransjen. Vi gleder oss virkelig til å høre mer fra panelets kunnskap og innsikter.