(Standard kontrakt med vedlegg, utviklet av BRAK v/Inga Moen Danielsen)

1. ARBEIDSAVTALENS GRUNNLAG

1.1 Avtalens parter

Avtalen regulerer forholdet mellom følgende parter:

Oppdragsgiver: Sørveiv (heretter kalt arrangør)
Frivillig/oppdragstaker (heretter kalt medarbeider)

ARRANGØRINFORMASJON
Organisasjon: Sørveiv AS
Ansvarlig person: Anna Willrodt
Org.nr.: 920 829 651
Adresse: Østre strandgate 1, 4610 Kristiansand
Telefon: 967 56 135
E-post: info@sorveiv.no
Web: www.sorveiv.no

1.2 Avtalens bakgrunn og formål

Avtalen erklærer frivillig arbeidsforhold mellom arrangør og medarbeider, med tilhørende ansvar og rettigheter. Avtalen skal sikre tilfredsstillende arbeidsforhold for medarbeidere og god arrangementavvikling for arrangør.

1.3 Virkeområde

Avtalen gjelder for Sørveiv-festivalen i tidsperioden 01.09.-17.11.2019.

1.4 Definisjoner

1.4.1 Arbeidsinstruks beskriver arbeidsoppgaver og -rutiner, samt ansvar og relevant organisasjonsoppbygging med tilhørende ansvarsoversikt.
1.4.2 Vaktliste gir oversikt over arbeidstid og -sted.
1.4.3 Kontaktliste gir oversikt over relevante kontaktpersoner og deres ansvarsområder, med telefon og e-post.

1.5 Vedlegg/ bakgrunnsdokumenter

Følgende informasjon skal være gitt av arrangør til medarbeider før arbeidsforholdet settes i kraft: vaktliste, arbeidsinstruks, kontaktliste, oversikt over godtgjørelse og retningslinjer for bruk av de ulike typer godtgjørelse, samt program/kjøreplan for arrangementet.

2. ARRANGØRS ANSVAR OG RETTIGHETER

2.1 Arbeidsgiveransvar

Arrangør plikter til å besørge godt arbeidsmiljø, og overholde gjeldende regelverk og retningslinjer innen HMS. Arrangør kan også stilles ansvarlig for utgifter ved skade som resultat av arbeidet, fortrinnsvis ved forsikringsavtale.

2.2 Godtgjørelse

Arrangør forplikter seg til definert godtgjørelse for frivillig arbeid etter vedlagt oversikt og retningslinjer.

3. MEDARBEIDERS ANSVAR OG RETTIGHETER

3.1 Følge gjeldende lovverk og retningslinjer

Herunder norske lover og arrangørs interne lovverk (spesifisert i arbeidsinstruks).

3.2 Følge fastsatt arbeidsinstruks og vaktliste

Herunder møte presis til arbeidsøktene. Ved gyldig frafall skal ansvarshavende gis beskjed tidligst mulig.

3.3 Være edru i arbeidsøktene

Medarbeider skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden.

3.4 Taushetsplikt

Medarbeider plikter å holde hemmelig det hun/han i forbindelse med arbeidsforholdet og arrangementet for øvrig får vite om noens personlige og/eller forretningsmessige forhold. Uttalelser til pressen skal ikke under noen omstendighet gis på vegne av arrangør.

4. SANKSJONER/ OPPHØR AV AVTALEN

4.1. Arrangørs rettigheter

Dersom medarbeider ikke overholder ansvar og rettigheter etter avtalen, forbeholdes arrangør retten til å avslutte arbeidsforholdet, inndra godtgjørelse og eventuelt kreve verdi av benyttet godtgjørelse og/eller dokumenterte utgifter som følge av kontraktsbudd tilbakebetalt.

4.2. Medarbeiders rettigheter

Dersom arrangør ikke overholder ansvar og rettigheter etter avtalen, kan arbeidsforholdet avsluttes med øyeblikkelig virkning. Dokumenterte kostnader som følge av kontraktsbrudd kan søkes tilbakebetalt. Erstatningsansvar vil behandles individuelt av oppdragsgiver.

VEDLEGG TIL AVTALE OM FRIVILLIG ARBEID

Arrangør forbeholder seg retten til å fakturere medarbeider for godtgjørelser om medarbeider ikke kommer på vakt til avtalt tid eller kan dokumentere gyldig fravær. Ved gyldig fravær skal ansvarshavende/din kontaktperson ha beskjed så snart som mulig, og før oppmøtetid.

Godtgjørelser: Medarbeider har rett på et måltid pr. vakt og nødvendig drikke. Medarbeider får også festivalpass og t-skjorte. Dette er personlige goder og kan ikke gis til noen andre.

Kjøp billetter -50%